Saturday, May 25, 2024
spot_img
HomeGOVT SCHEMESBalsagopan Raja   राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना बाल संगोपन रजा

Balsagopan Raja   राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना बाल संगोपन रजा

अनेकदा अनेक कर्मचारी बालसंगोपन रजा बाबत प्रश्न विचारीत असतात म्हणुन मी याबाबत एक लेख आपल्या माहितीकरिता लिहित आहे.

महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग दिनांक २३/०७/२०१८ अन्वये हा शासननिर्णय अमंलात आलेला आहे.

प्रस्तावना :

महाराष्ट्र राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मुलांच्या  संगोपनासाठी बाल संगोपन रजा मंजूर करण्याचा प्रस्तावाचा  विचार करुन शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला  आहे.

शासन निर्णय :

राज्य शासकीय महिला कर्मचारी तसेच पत्नी नसलेले पुरुष वर्गीय शासकीय कर्मचारी, जिल्हा परिषदेचे शिक्षक व शिक्षकेतर महिला कर्मचारी, जिल्हा परिषदेचे पत्नी नसलेले पुरुष वर्गीय शासकीय कर्मचारी, मान्यताप्राप्त व अनुदानित शैक्षणिक संस्थांच्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा, कृषि व बिगर कृषि विद्यापीठे व त्यांना संलग्न असलेली महाविद्यालये यामधील पूर्णकालिक शिक्षक व शिक्षकेतर महिला कर्मचारी व पत्नी नसलेल्या पुरुष कर्मचाऱ्यास तसेच वर नमूद केलेल्या विविध कार्यालयातील ज्या कर्मचाऱ्यांची पत्नी असाध्य आजाराने अंथरुणाला खिळलेली आहे. अशा कर्मचान्यास देखील १८० दिवसांच्या कमाल मर्यादेत बाल संगोपन रजा देण्यात येते.

याकरीता खालीलप्रमाणे अटी व शर्तीच्या अधिन राहून मंजूर करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे शासन मान्यता देण्यात आलेली आहे.

 Balsagopan Raja   राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना बाल संगोपन रजेचा अटी व शर्ती

1)  मुलांचे वय १८ वर्षे होईपर्यंतच सदर रजा लागू राहील .बाल संगोपन रजेवर असताना मुलाच्या वयाची १८ वर्षे पूर्ण झाल्यास, त्या दिनांकापासून पुढे सदर रजा लागू होणार नाही.

2) एका  कॅलेंडर वर्षामध्ये २ महिन्यांच्या कमाल मर्यादेत सदर रजा घेता येईल

3) बाल संगोपन रजा ही पाल्याच्या वयाची 18 वर्षे पुर्ण होईपर्यंतच्या अटीच्या अधिन राहून सेवा कालावधीत १/२/३/४ टप्प्यात घेता येईल. तसेच ही रजा एका कॅलेंडर वर्षात तीन टप्प्यांमध्ये घेता येईल.

4) बाल संगोपन रजा  पहिल्या २ ज्येष्ठतम हयात मुलांकरिता लागू राहील.

5) कर्मचाऱ्याचे शासकीय सेवेचे १ वर्ष पूर्ण झाल्यावर सदर रजा लागू असणार आहे.

6) अर्जित रजा व अर्धवेतनी रजा खात्यावर असली तरी सदर रजा मंजूर करता येईल.

7) अर्जित रजा, अर्धवेतनी रजा तसेच प्रसूती रजेला जोडून बाल संगोपन रजा   रजा घेता येईल.

8) एका कॅलेंडर वर्षात घेतलेली रजा पुढील कॅलेंडर वर्षीही सलग असल्यास, ती ज्या कॅलेंडर वर्षात प्रारंभ झाला, त्या कॅलेंडर वर्षातील समजण्यात येईल.

9) बालसंगोपन रजेच्या कालावधीसाठी रजेवर जाण्याच्या लगतपूर्वी जेवढे वेतन मिळत असेल तेवढेच रजा वेतन देण्यात येईल.

10) परिवीक्षाधीन कालावधीत बालसंगोपन रजा मान्य करता येणार नाही. तथापि, रजा मंजूर करणाऱ्या सक्षम प्राधिकान्यास, कर्मचाऱ्याच्या मुलाबाबतच्या गंभीर परिस्थितीमुळे त्यास रजा घेणे अत्यावश्यक आहे अशी खात्री झाल्यास, परिवीक्षाधीन कालावधीतही संबंधितास अपवादात्मक परिस्थितीत कमीत कमी कालावधीची विशेष बालसंगोपन रजा मंजूर करता येईल. त्या प्रमाणात संबंधित महिला / पुरुष कर्मचाऱ्याचा परिवीक्षाधीन कालावधी वाढविला जाईल.

11) या रजा कालावधीत रजा प्रवास सवल (LTC ( अनुज्ञेय ठरणार नाही.

12) ही रजा हक्क म्हणून मागता येणार नाही. सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या पूर्व मान्यतेनेच  ही रजा घेता येईल.  बालसंगोपन रजा मंजूर करताना पदनिर्मिती तसेच पदभरती होणार नाही व दैनंदिन कामकाजावर विपरीत परिणाम होणार नाही याची दक्षता घेऊन रजा मंजूर करण्याची जबाबदारी सक्षम अधिकाऱ्याची राहील. संबंधित कर्मचाऱ्याची वारंवार रजा घेण्याची प्रवृत्ती नाही, ही बाब देखील सदर रजा मंजूर करताना विचारात घ्यावी.

13) कर्मचारी एकापेक्षा जास्त वेळा नवीन नियुक्ती स्वीकारत असेल अशा बाबतीत, वेगवेगळ्या ठिकाणचा कालावधी एकत्रित गणला जाऊन अशा एकूण सेवेच्या कालावधीमध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी नियुक्ती असली तरी एकंदर १८० दिवस इतकीच बालसंगोपन रजा अनुज्ञेय होईल..

14) बालसंगोपन रजेचा हिशोब योग्य प्रपत्रात घेऊन ते सेवापुस्तकात ठेवावे. तसेच सेवा पुस्तकामध्ये देखील उपभोगलेल्या बाल संगोपन रजेची नोंद घ्यावी.

15) ज्या राज्य शासकीय कर्मचाऱ्याची सेवा किमान दहा वर्षे होण्याच्या आधी सदर कर्मचाऱ्यास राज्य शासनाच्या सेवेतून, राज्य शासनाव्यतिरिक्त अथवा राज्याच्या एकत्रित निधीतून वेतनावरील खर्च भागविला जात नाही, अशा इतर सेवेत जाण्याकरिता किंवा अन्य कारणास्तव राजीनामा द्यावयाचा असल्यास अथवा कार्यमुक्त व्हावयाचे झाल्यास अशा कर्मचाऱ्याने बाल संगोपन रजा म्हणून घेतलेल्या कालावधीतील वेतनाइतके वेतन, राज्य शासनास अदा केल्यानंतरच अशा कर्मचान्यास राज्य शासनाच्या सेवेचा राजीनामा देता येईल किंवा राज्य शासकीय सेवेतून कार्यमुक्त होता येईल. संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्याने तशा आशयाचे बंधपत्र (बाँड ) सदर रजेसाठी अर्ज करताना कार्यालयास, न चुकता सादर करावे.

16) ज्या शासकीय कर्मचा-याची पत्नी असाध्य आजाराने अथरुणास खिळलेली आहे अशा पुरुष कर्मचाऱ्यास त्याच्या मुलाच्या बाल संगोपनाच्या प्रयोजनासाठी बाल संगोपन रजा अनुज्ञेय करण्यासाठी ,  पत्नीच्या  आजाराबद्दल तसेच आजाराबद्दलच्या निकषाबाबत स्वतंत्र आदेश निर्गमित केले जातील. त्यानंतरच अशा कर्मचाऱ्यास बाल संगोपन रजा विहीत अटी व शर्तीच्या अधिन राहून मंजूर करता येईल. 

सदर शासननिर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

अशाप्रकारे बालसंगोपन रजा घेता येणार.

spot_imgspot_img
RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_img

Today Artical

Most Popular

You cannot copy content of this page